Menu

Algemene voorwaarden

Algemene cursusvoorwaarden ANBOS Kenniscentrum B.V. en de Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging.

  1. Toepasselijkheid

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en diensten m.b.t. cursussen en/of opleidingen (hierna: ‘Opleiding’) aangeboden en/of georganiseerd door ANBOS Kenniscentrum B.V. of de vereniging Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging beiden gevestigd te Woerden (hierna: ‘ANBOS’).

1.2  In deze algemene voorwaarden wordt met “Cursist” bedoeld, iedere (rechts)persoon die zich bij of via ANBOS inschrijft voor een Opleiding. Door inschrijving voor een Opleiding aanvaardt de Cursist de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

1.3  Een overeenkomst tussen ANBOS en Cursist m.b.t. een Opleiding komt tot stand wanneer ANBOS de inschrijving voor een Opleiding aanvaardt en schriftelijk aan de Cursist heeft bevestigd, dan wel – wanneer dat moment eerder is – op het moment dat Cursist de factuur in verband met de Opleiding betaalt.

1.4  Indien de Cursist de overeenkomst sluit t.b.v. een medewerker c.q. niet zelf de Opleiding volgt, staat de Cursist ervoor in dat deze derde ten behoeve van wie de Opleiding is afgenomen de bepalingen in deze algemene voorwaarden aanvaart - in het bijzonder de aansprakelijkheidsbeperkingen en de verwerking van diens persoonsgegevens. De Cursist vrijwaart ANBOS uitdrukkelijk voor alle aanspraken van dergelijke derden.

  1.  Deelname, wijzigingen en annulering

2.1. ANBOS zal in de omschrijving van de Opleiding vermelden welke voorwaarden er gelden voor deelname (o.a. duur, datum, locatie en prijs) en is gerechtigd deze te wijzigen. ANBOS is tevens gerechtigd specifieke (deelnemers)eisen te stellen aan de toelaatbaarheid tot de Opleiding.

2.2  Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Opleiding (of deel daarvan) naar het oordeel van ANBOS onvoldoende of te veel is en/of ANBOS de Opleiding niet zoals aangeboden kan aanbieden (wegens ziekte van de docent of andere calamiteiten), staat het ANBOS vrij de betreffende Opleiding in een andere vorm, op een andere locatie, datum en/of tijdstip aan te bieden. ANBOS zal de Cursist daarvan zo spoedig mogelijk in kennisstellen. Indien tussen partijen geen overeenstemming wordt bereikt over deze wijziging(en), heeft de Cursist het recht de Opleiding kosteloos te annuleren. De Cursist is in dat geval wel verplicht de prijs voor ontvangen studiemateriaal en/of reeds (wel) gevolgd onderwijs aan ANBOS te voldoen. In geen geval is ANBOS in een dergelijke situatie de Cursist enige (schade)vergoeding verschuldigd.

2.3  Annulering door Cursist kan alleen per email plaatsvinden (academy@anbos.nl). Bij annulering door de Cursist gelden de volgende voorwaarden:

  1. Bij annulering tot acht (8) weken voor aanvang van de Opleiding, is de Cursist € 25,- aan annuleringskosten verschuldigd aan ANBOS;
  2. Bij annulering tot vier (4) weken voor aanvang van de Opleiding, is de Cursist 50% van het cursusbedrag verschuldigd;
  3. Bij annulering korter dan vier (4) weken voor aanvang van de Opleiding, bij ‘no-show’ en/of tussentijds stoppen is het volledige cursusbedrag verschuldigd.

2.4  Het bepaalde in het vorige lid is tevens van toepassing op ‘in-company’-Opleidingen, waarbij de genoemde termijnen en annuleringskosten tevens van toepassing zijn op door de Cursist doorgegeven wijzigingen in de planning m.b.t. o.a. deelnemersaantallen, datum en/of tijd.

2.5  Deelname aan de Opleiding is persoonlijk en gekoppeld aan de Cursist. De Cursist mag, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van ANBOS, de deelname aan een Opleiding niet aan een derden overdragen. ANBOS kan nadere voorwaarden verbinden aan het verlenen van deze goedkeuring.

2.6 Bij afzegging of omzetting van een Opleiding op schriftelijk verzoek van de Cursist uiterlijk voor aanvang van de Opleiding(sdag), welke afzegging of omzetting het gevolg is van ziekte, onvoorziene omstandigheden of overmacht die het de Cursist absoluut onmogelijk maakt de Opleiding bij te wonen, zal de inschrijving voor de Opleiding worden verzet naar de eerste volgende gelegenheid en is de Cursist aan ANBOS een bijdrage in de administratiekosten verschuldigd van € 25,-. Een afzegging of omzetting valt enkel onder dit beding, indien de Cursist van de voorstaande omstandigheden en onmogelijkheid ANBOS bewijs kan overleggen (zoals een doktersverklaring) en dit bewijs binnen 2 weken na de betreffende Opleiding(sdatum) door ANBOS is ontvangen.

 

  1.  Betalingen

3.1  De Cursist ontvangt voor deelname aan een Opleiding een factuur. Tenzij anders aangegeven, geldt er een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

3.2  Indien de Cursist het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn of voor aanvang van de Opleiding volledig heeft betaald, is de Cursist zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

3.3  Indien een Cursist niet binnen de in het vorige lid bedoelde termijn betaalt, zal ANBOS de buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke handelsrente in rekening brengen conform de toepasselijke wettelijke regelgeving.

3.4  Indien de Cursist in verzuim is, heeft ANBOS het recht om de overeenkomst te ontbinden en/of de Cursist de toegang tot de Opleiding te weigeren. De Cursist is dan onverminderd de (volledig) prijs, kosten en rente aan ANBOS verschuldigd.

 

  1.  Aansprakelijkheid

4.1  De aansprakelijkheid van ANBOS is in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade (zoals gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet) is uitgesloten. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van ANBOS of door ANBOS ingeschakelde derden m.b.t. de Opleiding.

4.2  Indien ANBOS jegens een Cursist aansprakelijk is, heeft te gelden dat de omvang van de schadevergoedingsverplichting beperkt is tot het bedrag dat door de Cursist is voldaan i.v.m. de Opleiding. De schadevergoedingsverplichting van ANBOS gaat het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan ANBOS door de verzekeraar van ANBOS onder geen beding te boven.

4.3  ANBOS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige (be)handelingen door de Cursist, waar ANBOS in alle redelijkheid geen invloed op uit heeft kunnen oefenen en/of die het gevolg is van onjuist of onvolledig verstrekte informatie door de Cursist en/of het onjuist of onvolledig toepassen daarvan.

4.4  ANBOS is tevens niet aansprakelijk voor enige schade indien de Cursist de (veiligheids)instructies niet in acht neemt. De Cursist is evenwel aansprakelijk voor schade aan derden, ANBOS daar mede onder begrepen, in dien de Cursist toerekenbaar tekort schiet en/of schade veroorzaakt door de (veiligheids)instructies niet in acht te nemen.

  1.  Auteursrechten

5.1 Het auteursrecht op het lesmateriaal (incl. online opgenomen webinars) berust bij de ANBOS of de oorspronkelijke rechthebbende. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van de inhoud, op welke wijze dan ook, dienst vooraf schriftelijk toestemming te worden verkregen van de ANBOS en/of de rechthebbenden.

  1.  (Persoons)gegevens

6.1  Bij inschrijving voor een Opleiding kan de Cursist verzocht worden de correcte en volledige naam van de (werknemer van de) Cursist (zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs) te vermelden.

6.2  Ieder die een Opleiding volgt, is verplicht tijdens de bijeenkomsten van de Opleiding de schriftelijke bevestiging van aanmelding alsmede een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van ANBOS te tonen.

6.3  ANBOS verwerkt de door de Cursist verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG, zoals ook verder uitgewerkt in de privacy policy van ANBOS.

  1. Overige bepalingen

7.1  ANBOS is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Deze wijzigingen gelden met ingang van dertig (30) dagen nadat deze schriftelijk via de website, persoonlijk of via een nieuwsbrief door ANBOS bekend zijn gemaakt. Maakt de Cursist kenbaar niet in te stemmen met een wijziging, dan kan ANBOS ervoor keuzen de oude voorwaarden voor die Opleiding en Cursist te handhaven óf biedt ANBOS de Cursist het recht de Opleiding kosteloos te annuleren.

7.2  Op alle rechtsverhoudingen tussen ANBOS en de Cursist is Nederlands recht van toepassing.

7.3  Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen ANBOS en de Cursist worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen ANBOS statutair gevestigd is.

ANBOS, versie oktober 2023

Ja, ik accepteer cookies.

Deze website gebruikt cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.